vodní útvar podle rámcové směrnice o vodě (2000/60/ES)

fr en bg cs da de et el es fi lv lt hu it mt nl pl pt ro sk sl sv
Labelenvodní útvar podle rámcové směrnice o vodě (2000/60/ES)
Labelen„Vodním útvarem" se rozumí soudržná dílčí jednotka v povodí (oblasti povodí), na kterou se musí vztahovat environmentální cíle směrnice 2000/60/ES. Identifikace vodních útvarů je založena na geografických a hydrologických faktorech. Ty zahrnují útvary povrchové vody (řeky, jezera, brakické a pobřežní vody) a útvary podzemní vody.
DefinitionenThe ‘water body’ is a coherent sub-unit in the river basin (district) to which the environmental objectives of the Directive 2000/60/EC must apply. The identification of water bodies is based on geographical and hydrological determinants. This includes surface (river, lake, transitional and coastal) and ground water bodies.en
Exact matchenhttp://inspire.ec.europa.eu/codelist/ZoneTypeCode/waterBodyForWFD